การศึกษาแบบวอลดอร์ฟคืออะไร
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทำงานร่วมกับสภาครูในการกำกับบริหารโรงเรียน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบให้โรงเรียนดำเนินไปภายใต้หลักสูตรการศึกษาของรูดอล์ฟ สไตเนอร์ และยังเป็นผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายและการเงินในทุกแง่มุมของโรงเรียน
กรรมการทุกท่านเป็นอาสาสมัครและไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ทางการเงินใดๆจากการทำงานในฐานะคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน ซึ่งจะมีการประชุมสามัญปีละ 2 ครั้ง และการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น
สภาครู
โรงเรียนวอลดอร์ฟแห่งแรกที่สตุทการ์ทนั้น ดำเนินการโดยคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง โดยปราศจากหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาใดๆ หลักการนี้ได้ถูกนำมาใช้ตามความเหมาะสมในโรงเรียนวอลดอร์ฟแต่ละแห่งรวมถึงโรงเรียนไตรพัฒน์ด้วย
โรงเรียนไตรพัฒน์แห่งนี้ ไม่มีโครงสร้างเป็นลำดับขั้น และตามแนวการศึกษาทำให้โรงเรียนดำเนินการภายใต้สภาครู การตัดสินใจเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาภายในโรงเรียนทั้งหมดจะสิ้นสุดที่สภาครู
เป้าหมายของสภาครูคือ
1. ดำเนินการตามหลักการพื้นฐานการศึกษาของโรงเรียนวอลดอร์ฟ อันยึดถือความเป็นมนุษย์และพัฒนาการของมนุษย์ตามหลักมนุษยปรัชญา
2. เพื่อพัฒนาและส่งมอบหลักสูตรและวิธีให้การศึกษาที่คิดค้นโดยรูดอล์ฟ สไตเนอร์
3. รับผิดชอบในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโรงเรียน
สภาครูจัดตั้งจากสมาชิกประมาณ 10 คนจากผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วหลายปี และยอมรับต่อข้อผูกมัดและอุทิศตนต่อหลักการของปรัชญาของโรงเรียน เป็นกลุ่มซึ่งจะรับผิดชอบต่อโรงเรียนและหลักการของแนวการศึกษา
สภาครูจะพิจารณาทุกปัญหาจากหลายๆ ด้านเท่าที่จะเป็นไปได้ และการตัดสินใจในบางเรื่องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการพิจารณาก่อนที่จะได้ข้อสรุปซึ่งเห็นชอบร่วมกัน ในสภาครูมีกลุ่มทำงานกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม ซึ่งรับผิดชอบในเรื่องที่แตกต่างกันเช่น ฝ่ายธุรการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการเงิน ฝ่ายครู ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร และฝ่ายงานเทศกาล เป็นต้น
มีครูหลายท่านในโรงเรียนไม่ได้เป็นสมาชิกสภาครู รวมถึงครูที่เข้าใหม่ ครูรายวิชา และเจ้าหน้าที่เต็มเวลาที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วม ครูทุกท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมครูในวันศุกร์หลังเลิกเรียน เพื่อรับทราบและมีส่วนร่วมรับรู้ในการดำเนินไป และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในโรงเรียน
นอกจากนี้ยังมีการประชุมกลุ่มย่อยในระหว่างสัปดาห์ เช่น กลุ่มครูมัธยมปลาย กลุ่มครูประถม และกลุ่มครูอนุบาล เพื่อ พิจารณาประเด็นสำคัญเฉพาะกลุ่ม