ชมรมผู้ปกครองและครูเป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองและครูในโรงเรียน ในฐานะผู้ปกครองท่านมีสถานะเป็นสมาชิกโดยทันที ซึ่งสมาคมฯ มีคณะกรรมการดำเนินการที่ได้รับการเลือกจากทั้งผู้ปกครองและครู คณะกรรมการชมรมฯ มีหน้าดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่ผู้ปกครองและครูสนใจหรือเป็นกังวล
ผู้ปกครองทุกท่านมีความสำคัญต่อชุมชน ในโรงเรียนวอลดอร์ฟการให้ความร่วมมือที่สำคัญของผู้ปกครอง คือ การจัดเตรียมที่บ้านให้สอดคล้องกับแนวการศึกษา ในโรงเรียนวอลดอร์ฟมีบางเรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง ซึ่งมีหลายระดับความช่วยเหลือหรือตามความเหมาะสม และมีหลายช่องทางที่ผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือได้ อาทิเช่น เป็นตัวแทนห้อง เป็นส่วนหนึ่งของชมรมฯ (หรือเข้าร่วมประชุม) ร่วมในกิจกรรมระดมทุนต่างๆ
ผู้ปกครองทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างของชมรมฯ และปรึกษาปัญหาหรือให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ หรือต่อสมาชิกของชมรมฯเป็นการส่วนตัว หากคุณสนใจจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใดๆก็ตามที่สนใจและไม่แน่ใจว่า จะช่วยได้อย่างไรกรุณาติดต่อตัวแทนห้องหรือสมาชิกของชมรมฯ
คณะกรรมการของชมรมฯ จะพบกันเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อการจัดเตรียมเรื่องต่างๆ สำหรับ “ผู้ปกครอง” และ “ครู” ที่สนใจจะเป็นส่วนหนึ่งของชมรมฯ ชมรมจะเลือกสมาชิกจาก
1. สมาชิกที่อาสามาทำงาน
2. ตัวแทนห้อง
3. ตัวแทนจากสมาชิกสภาครู 2 ท่าน เป็นตัวแทนจากสภาครูมาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชมรมฯ
การแต่งตั้งสมาชิกที่อาสามาทำงานจะทำขึ้นในการประชุมประจำปีของชมรมฯ ซึ่งโดยปกติจะจัดขึ้นช่วงต้นปีการศึกษา ชมรมฯจะระดมทุนตามโครงการต่างๆ ที่โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการเองได้ นอกจากนี้สมาคมฯจะจัดการประชุมระหว่างครูและผู้ปกครองเพื่อหารือกันในประเด็นที่สำคัญในช่วงเวลานั้นๆ โดยจะมีครูและผู้ปกครองที่รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ เข้าร่วมประชุมด้วย เช่น กลุ่มย้ายบ้าน กลุ่มประชาสัมพันธ์
การสื่อสารระหว่างชมรมฯและสภาครูจะดำเนินงานผ่านสมาชิก 2 ท่านซึ่งเป็นตัวแทนจากสภาครู โดยที่ตัวแทนจากสภาครูมีหน้าที่
1. นำปัญหาหรือประเด็นจากการประชุมชมรมฯ สู่สภาครู
2. รายงานผลการตัดสินใจของสภาครูในเรื่องนั้นๆ กลับมาสู่ชมรมฯ