แนวคิดการศึกษาวอลดอร์ฟ คือ
การช่วยให้มนุษย์บรรลุศักยภาพสูงสุดที่ตนมีและสามารถกำหนดความมุ่งหมาย และ แนวทางแก่ชีวิต ของตนได้อย่างอิสระตามกำลังความสามารถของตน แต่มนุษย์จะบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองไม่ได้ ถ้าเขายังไม่มีโอกาสได้สัมผัสหรือค้นพบส่วนต่างๆหลายส่วนในตนเอง ด้วยเหตุนี้การศึกษาวอลดอร์ฟ จึงเน้นการศึกษาเรื่องมนุษย์และความเชื่อมโยงของมนุษย์กับโลกและจักรวาลการเชื่อมโยงทุกเรื่องกับ มนุษย์ไม่ใช่ ...Read More
Upcoming Events
!