โรงเรียนไตรพัฒน์ เกิดขึ้นจากความช่วยเหลือสนับสนุนและร่วมแรงร่วมใจกันของคณะครูและผู้ปกครอง ที่เล็งเห็นความสำคัญของแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ และมุ่งมั่นตั้งใจในการเลี้ยงดูบุตรหลาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้สอดคล้องกับแนวทางของโรงเรียนเพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนไตรพัฒน์ ล้วนแต่เป็น บุคลากรที่มีประสบการณ์มากว่า 14 ปี ผู้ปกครอง และนักเรียนเกือบทั้งหมด เข้าเรียนร่วมกันมาตั้งแต่ชั้น อนุบาลถึงมัธยม จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาร่วมกัน และเห็นผลของการศึกษาที่ผ่านมา เป็นแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นตั้งใจของเราในการร่วมกันสร้างโรงเรียน ไตรพัฒน์แห่งนี้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเด็กและ เยาวชนและส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ ยังประโยชน์ แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป โดยงบประมาณการ ก่อสร้างและที่ดินมาจากการบริจาค การให้กู้ยืมโดย ไม่มีดอกเบี้ย กู้ยืมโดยมีดอกเบี้ย จากผู้ปกครอง และการได้รับบริจาคจากบุคคล บริษัท ห้างร้าน ภายนอกโรงเรียนทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์ และเงินทุน
โรงเรียนไตรพัฒน์ได้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินบนพื้นที่เกือบ 9 ไร่ และทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2555 ก่อตั้งและเปิดทำการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อ 16 พฤษภาคม 2556