ระดับชั้นที่เปิดสอน
ชั้นเรียนปฐมวัย อายุ 3 ½ - 5 ½ ปี
ชั้นเรียนประถม 1 – 6 อายุ 6 ½ ปี - 11 ½ ปี
ชั้นเรียนมัธยม 1 – 6 อายุ 12 ½ ปี - 18 ปี

*** ทุกระดับชั้น รับนักเรียนชั้นละ 1 ห้องๆ ละไม่เกิน 24 คน ***
การรับนักเรียน
รับนักเรียนชาย หญิง ตามเกณฑ์อายุและจำนวนที่รับข้างต้น โดยไม่มีการสอบคัดเลือก
โปรดยื่นใบสมัครภายในช่วงเวลาที่โรงเรียนกำหนด
แนวการศึกษา
กรุณาศึกษา สอบถาม ทำความเข้าใจการศึกษาแนววอลดอร์ฟ ก่อนตัดสินใจ
เพราะโรงเรียนฯ ต้องได้รับความร่วมมือในการพัฒนาเด็กจากความเข้าใจ
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาสูติบัตรเด็ก
2. สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
3. สำเนาบัตรประชาชนเด็ก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
4. สำเนาหลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 
5. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพและการให้วัคซีน (เฉพาะหน้าที่มีการบันทึก)
6. รูปถ่ายเด็ก ขนาด 3 x 4 ซม. (หรือ 1 ½ นิ้ว) จำนวน 6 รูป
7. รูปครอบครัว ขนาด 4 x 6 จำนวน 1 รูป และรูปผู้ที่จะส่ง-รับเด็ก
ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน
ตามประกาศของโรงเรียน
1. คุณพ่อและคุณแม่เข้ารับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม
2. ซื้อใบสมัคร
3. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร
4. นัดสัมภาษณ์ ทดสอบ/ทดลองเรียน
5. ประกาศผล
6. มอบตัวและชำระค่าเล่าเรียน

*** โรงเรียนอาจไม่สามารถรับเด็กทุกรายที่สมัครไว้ได้ ***
เวลาเรียน
วันจันทร์ – ศุกร์
ชั้นปฐมวัย  08.00 น. - 14.30 น.
ชั้นประถม  07.50 น. - 15.00 น.
ชั้นมัธยม   07.50 น. - 15.40 น.
หนังสือแนะนำให้อ่าน
1. หนังสือ ก้าวแรก
2. หนังสือ ผู้ปกครองจอมยุ่ง
3. หนังสือ สะพานสายรุ้ง
4. หนังสือ รากฐานพัฒนาการชีวิตฯ  
5. หนังสือ อนุบาลวอลดอร์ฟ ปฐมบทแห่งการเรียนรู้
6. หนังสือ ศิลปะการสอนที่มีชีวิต
7. หนังสือ Waldorf การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์
8. หนังสือ หัวเลี้ยวหัวต่อ
9. หนังสือ นิทานก่อนนอน “เมฆเริงรำสายน้ำร้องเพลง” เล่ม 1 และ เล่ม 2     

นัดหมายเข้าพูดคุย
นัดหมายเข้าพูดคุยแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนและข้อมูลอื่นๆ
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์   เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

(กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้า)